Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2997
Title: Тьюторський супровід розвитку дорослих учнів в умовах відкритого освітнього простору
Other Titles: Tutor Support of Adult Learners Development in Conditions of Open Educational Space
Authors: Комар, Олег
Komar, Oleh
Keywords: тьютор
тьютор-фасилітатор
тьюторство
досвід
освіта
принципи навчання дорослих
інтерактивні технології
tutor
facilitator
tutoring
experience
education
principles of adult learning
interactive technology
Issue Date: 2013
Citation: Комар, О. С. Тьюторський супровід розвитку дорослих учнів в умовах відкритого освітнього простору [Текст] / О. С. Комар // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 3 (29). – С. 311–317.
Abstract: Соціальний статус індивіда визначає його професійна компетентність, мобільність і досвід, що забезпечує своєчасну адаптацію до змін, а відповідно, конкурентоспроможність на ринку праці. У статті розглянуто поняття тьюторства і тьюторського супроводу дорослих учнів під час навчання, висвітлено особливі вимоги до забезпечення тьюторства дорослих учнів в умовах відкритого освітнього простору. Привернено увагу до вагомості якісної професійної освіти дорослих протягом життя, що призвело до необхідності фахівців-фасилітаторів, котрі повинні володіти не лише відповідними професійними знаннями, вміннями і навичками, здатними до впровадження у навчальний процес новітніх технологій навчання, а також, виконувати роль психолога.
The article reveals the problem of tutoring and tutor support of adult learners during their lifelong education; special requirements for adult learners tutoring in the open educational space are identified. Attracted attention to the importance of quality of professional education for adults, leading to the need for specialist facilitators who must have not only the professional knowledge, skills and abilities, able to implement the learning process of new learning technologies as well as serve as a psychologist.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2997
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T'yutors'kyy suprovid rozvytku doroslykh uchniv.pdf544,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.