Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5311
Title: Assessing English Language Learners' Knowledge in General Secondary Schools in Ukraine and Poland
Other Titles: Оцінювання якості знань з англійської мови учнів загальноосвітніх шкіл України та Польщі
Authors: Бойченко, Марина Анатоліївна
Boichenko, Maryna Anatoliivna
Коханова, Наталія
Kokhanova, Nataliia
Сбруєва, Аліна Анатоліївна
Sbruieva, Alina Anatoliivna
Keywords: knowledge assessment
English language learners
English language learners' knowledge assessment
general secondary schools
Ukraine
Poland
оцінювання знань
учні
які вивчають англійську мову
оцінювання знань учнів з англійської мови
загальноосвітні школи
Україна
Польща
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Бойченко, М. Оцінювання якості знань з англійської мови учнів загальноосвітніх шкіл України та Польщі [Текст] / М. Бойченко, Н. Коханова, А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – № 5 (79). – С. 13–25.
Abstract: The article highlights peculiarities of assessing English language learners' knowledge in general secondary schools in Ukraine and Poland in comparative aspect in order to find positive conceptual ideas of Polish experience that can be extrapolated in Ukraine. It is found out that Ukraine and Poland have common goals and principles of national assessments; in both countries the form of assessment is testing. The main difference is in character of exam - compulsory (Poland) and optional (Ukraine) and test scores that testify to the quality of English language teaching.
У статті розглядаються особливості оцінювання знань учнів з англійської мови в загальноосвітніх школах України та Польщі в порівняльному аспекті з метою виявлення позитивних концептуальних ідей польського досвіду, які можна екстраполювати в Україні. Для досягнення мети дослідження було використано низку методів: загальнонаукові методи дослідження - аналіз, синтез, порівняння, класифікація та узагальнення, необхідні для вивчення робіт вітчизняних та зарубіжних учених, офіційних і нормативних документів, що регламентують проведення зовнішнього незалежного оцінювання в досліджуваних країнах; термінологічний аналіз, який допоміг розкрити сутність досліджуваних педагогічних явищ шляхом виявлення й уточнення основних понять; структурно-логічний метод, який використовувався для визначення поточного стану та перспектив подальшого розвитку системи забезпечення якості викладання англійської мови як іноземної, порівняльний аналіз, за допомогою якого було визначено спільні риси й відмінності в оцінюванні знань учнів з англійської мови в загальноосвітніх школах України та Польщі. У результаті порівняльного аналізу виявлено, що Україна та Польща мають спільні цілі та принципи національного оцінювання; в обох країнах оцінювання проводиться у формі тестування. Основна відмінність полягає в характері екзамену - обов'язковий (Польща) та необов'язковий (Україна) і в результатах тестування, які свідчать про якість викладання та мотивацію учнів до вивчення англійської мови, рівень якої в досліджуваних нами країнах значно відрізняється. Інші відмінності полягають у наданні можливості й забезпеченні необхідних умов для польських школярів для складання інших іспитів англійською мовою, у той час як вУкраїні такі можливості відсутні.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5311
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boichenko.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.